Ще се видим след рекламите

Здравейте, приятели!

Много си обичаме блога. В продължение на над 8 години го държахме чист от банери и реклами, защото уважаваме мнението и времето ви. С преместването му обаче консумацията на процесорно време многократно надвиши 30-те разрешени минути на денонощие. Налага се да преминем на по-висок хостинг план, а той струва пари.

superhosting

Обяснено с прости думички, ние „живеем под наем“ в едно малко „апартаментче“ някъде в Интернет. Ние ви каним да разгледате, да прочетете и да си свалите информацията, от която се нуждаете (или пък не?). Естествено, всяко посещение означава „отваряне“ и „затваряне“ на вратата, „осветление“, ток, „вода“ и др. разходи… Накратко, в момента плащаме наем като за гарсониера, а посещаемостта на блога ни е колкото на средно голям мол. Направихме всевъзможни оптимизации, но, както виждате, потреблението на блога все още е над нормата. Представете си как бихте се чувствали, ако над 1000 души на ден посещават комшиите ви постоянно. По стълбището и пред вратите ви е блъсканица, асансьорът се претоварва… Естествено, ще ги помолите да се изнесат и да си наемат по-голям офис или собствено жилище.

Съответно, ние сме в тази ситуация – налага се да закупим по-висок хостинг план. Но понеже не печелим от блога си, това става проблем. Защото някакси не е честно да инвестираме значителна сума, а да не получаваме нищо в замяна. Ето защо се налага да сложим рекламни банери в блога си. Всичко друго остава непроменено!

Решихме да използваме банерите на нашите приятели от Grabo.bg. Поради няколко причини: хората, държащи и движещи Grabo.bg са ни приятели; рекламите им не са дразнещи, не изскачат глупости, офертите са наистини добри, сайтът е отлично програмиран, а с настройките, които направихме дори се показват оферти горе-долу свързани с това, което четете. Освен това, самите ние сме многократни техни клиенти и знаем много добре за качеството на услугите им. Рекламните банери са разположени в дъното на всяка публикация, както и в sidebar-а и footer-а на страницата – общо взето места, където не би трябвало да дразнят много.

Разбира се, ще се радваме много, ако кликвате на рекламите в нашия блог, преди да купувате нещо през Grabo.bg. В този случай ние получаваме комисионна, а с парите от нея вие получавате един по-бърз, стабилен и добър сайт.

Благодарим ви за разбирането!

Отговор до Комисията за защита на потребителите

Явно не само аз считам, че действията на Столична община относно промяната и неуведомяването на потребителите за невалидните стари билети е неправомерно. Затова (с подкрепата на вас и някои много близки приятели) реших да продължа кореспонденцията с КЗП… Да видим докъде ще стигнем и има ли надежда за България като законова държава… или не?

Ето и какво писах:

ДО ГОСПОДИН ДАМЯН ЛАЗАРОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Уважаеми господин Лазаров,

Сърдечно благодаря за Вашето съдействие при отнасяне на моето оплакване с вх.№Ц-03-117/06.01.2010 г., както и за препратения отговор до Столична Община.

Отговорът на Заместник кмета на Столична Община, г-н Любомир Христов ми дава основание отново да Ви потърся и помоля за съдействие, съгласно следните факти.

Според действащото Законодателство на Република България, законите имат предимство пред подзаконовите актове, каквито са наредбите на Столична община, особено тези, въведени в последствие.

За съжаление, промяната на цените на билетите, обявяването на закупените преди това билети за невалидни и невъзможността те да бъдат използвани или възстановени по желание на потребителя е нарушение или несъобразяване с долупосочените членове от съответните закони, действащи в Република България. Ще си позволя да ги цитирам:

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Чл. 8. Лицата се ползуват от правата си, за да задоволяват своите интереси. Те не могат да упражняват тези права в противоречие с интересите на обществото.
Чл. 9. Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.
Чл. 14. Договорът се смята сключен в момента, в който приемането достигне у предложителя. Договорът се смята сключен в мястото, където е направено предложението.
Чл. 20а. Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили.
Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.
Чл. 55. Който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне.
Чл. 59. Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с което се е обогатил, до размера на обедняването.
Чл. 82. Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.
Чл. 92. Неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват. Кредиторът може да иска обезщетение и за по-големи вреди.

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Чл. 35. С договора за превоз на пътници превозвачът се задължава да превози с автомобили пътници и техните багажи до определено място, а пътникът поема задължение да заплати превозната цена.

Чл. 36. (1) При превоз на пътници превозвачът е длъжен да издава индивидуален или колективен билет.
(2) Действителността на договора за превоз на пътници не зависи от издаването, редовността или изгубването на билета.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 4. Търговецът е длъжен да предостави на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор, която включва:

1. всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;

2. цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;

Чл. 16. Продажната цена и цената за единица мярка на стоките и услугите трябва да бъдат недвусмислени, лесно разбираеми, ясно и четливо изписани и да не въвеждат потребителя в заблуждение.

Чл. 68. Забранява се използването на търговски практики, които накърняват икономическите интереси или колективните интереси на потребителите.

Чл. 68а. Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за административното сътрудничество между органите, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите на държавите – членки на Европейския съюз.

Чл. 68д. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) (1) Търговска практика е заблуждаваща, когато съдържа невярна информация и следователно е подвеждаща или когато по някакъв начин, включително чрез цялостното й представяне, заблуждава или е в състояние да въведе в заблуждение средния потребител, дори и ако представената информация е фактически точна относно някое от обстоятелствата, посочени в ал. 2, и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение, което той не би взел без използването на търговската практика.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 включват информация за:

4. цената или начина на нейното изчисляване, или съществуването на специфично предимство по отношение на цената;

Чл. 68е. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) (1) Търговска практика е заблуждаваща и когато от целия й фактически контекст и като се вземат предвид всички нейни характеристики и обстоятелства, както и ограниченията на използваното средство за комуникация, следва, че тя не предоставя съществена информация, необходима на средния потребител в зависимост от ситуацията за вземането на търговско решение, след като се е запознал с тях, което води или може да доведе до вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел без използването на тази търговска практика.

(2) Заблуждаваща е и всяка търговска практика, при която чрез премълчаване, имайки предвид елементите по ал. 1, търговецът прикрива съществена информация по смисъла на ал. 1 или я предоставя по неясен, неразбираем или двусмислен начин, или не я предоставя своевременно, или при която търговецът не посочва своята истинска търговска цел, ако тя не се разбира от контекста и има за резултат или е възможно да има за резултат вземането на търговско решение от средния потребител, което той не би взел без използването на търговската практика.

7. правата на потребителя, включително правото му да замени стоката, да развали договора, да му бъде възстановена заплатената от него сума на основание чл. 112 – 115 или рисковете, на които потребителят може да бъде изложен.

Чл. 68ж. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) Нелоялни търговски практики са и следните заблуждаващи търговски практики:

5. покана за покупка на стоки или услуги на определена цена, като не се посочват разумни основания, поради които търговецът няма да може да достави или да осигури доставянето от друг търговец на стоките или услугите или на равностойни стоки или услуги на обявената цена за определен период от време и в разумно количество съобразно стоката или услугата, обема на направената реклама за стоката или услугата и предложената цена;

6. покана за покупка на стоки или услуги на посочената цена и впоследствие с цел насърчаване продажбата на друга стока или услуга търговецът:

а) откаже да предостави на потребителя стоката или услугата, която е била обект на рекламата;

Чл. 124. (2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 143. Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя, като:

2. изключва или ограничава правата на потребителя, произтичащи от закон, по отношение на търговеца или доставчика или на друго лице при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения, включително изключва възможността за прихващане на задължение към търговеца или доставчика с друго насрещно вземане, което има спрямо него;

4. позволява на търговеца или доставчика да задържи заплатените от потребителя суми, в случай че последният откаже да сключи или да изпълни договора, като същевременно не предвижда право на потребителя да получи обезщетение на същата стойност при несключване или неизпълнение на договора от страна на търговеца или доставчика;

7. позволява на търговеца или доставчика да прекрати действието на безсрочен договор без предизвестие, освен когато има сериозни основания за това;

10. позволява на търговеца или доставчика да променя едностранно условията на договора въз основа на непредвидено в него основание;

12. предвижда цената да се определя при получаването на стоката или предоставянето на услугата или дава право на търговеца или доставчика да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключването на договора;

Чл. 145. (1) Неравноправната клауза в договор, сключен с потребителя, се преценява, като се вземат предвид видът на стоката или услугата – предмет на договора, всички обстоятелства, свързани с неговото сключване към датата на сключването, както и всички останали клаузи на договора или на друг договор, от който той зависи.

Отчитайки горепосоченото, считам, че аз, лично и като част от българското общество, не съм бил информиран по подходящ начин съгл. чл. 20а от ЗЗД и чл. 4, ал. 2 от ЗЗП – нямам задължение да следя определени медии, нито пък да посещавам сайта на „Център за градска мобилност“ ЕООД. Считам, че подобни уведомления би следвало да бъдат направени на спирките, както и в самите превозни средства.

Също така, считам, че е редно при условие, че билетът-договор не е обвързан с краен срок на валидност, при обявлението за промяна на цената, валидността на билета да бъде в разумен срок, но не по-малко от шест месеца от датата на влизане на наредбата.

Считам, че съгласно чл. 68, ал. 2, т. 4; чл. 68е, ал. 1,2; чл. 68ж и чл. 143 от ЗЗП  промяната на цената на билетите е нелоялна и заблуждаваща търговска практика.

Невъзможността да ми бъде върната сумата, дадена за предплатени талони е нарушение на чл. 55 и чл. 59 от ЗЗД, както и на чл. 124, ал. 2 от ЗЗП.

Молбата ми към Комисията за защита на потребителите е:

1. Да получа официално правно становище по случая от КЗП.

2. Комисията да изготви насоки или препоръки на съответните юридически лица във връзка с промени на Общите условия за превоз в градския транспорт на територията на Република България и в частност на Столичен градски транспорт, така че както настоящите, така и бъдещите промени на ценовата политика и обявяването на легално закупени превозни документи за невалидни да бъдат направени по законосъобразен начин и зачитането на интересите на обществото и крайния потребител, съгласно чл. 148, ал. 1, 2 и 3 от ЗЗП.

3. Да осъществите контрол върху нелоялните търговски практики, съгласно чл. 165 от ЗЗП.

Вярвам, че предприетите от КЗП действия по случая ще допринесат за коректно отношения към българския потребител.

Предварително Ви благодаря за оказаната подкрепа!

С уважение,

Петър Събев

20.02.2010 г., гр. София

Въпрос на чест и 50 стотинки!

Хората от София знаят за какво става въпрос и без да четат, а останалите бързо ще наваксат… В началото на годината цените на талоните с билетчета се повишиха с 50 ст. Не става въпрос за 50 ст., по-скоро ме хвана яд, че на 28 декември си купих талон от старите и изведнъж се оказа, че е невалиден…

Тъй като билетът има статут на договор между пътника и превозвача, не мисля, че би следвало договорът да може да се прекрати или измени едностранно, особено след като вече си си изпълнил задълженията, т.е. заплатил си си билета.

Още повече, на превозните средства и спирките нямаше обявена промяната на цените на билетите, тоест напълно възможно е да се качите в автобуса с редовен според вас билет, да си го продупчите и т. н., а да се окажете с невалиден… редно ли е?

Изпратих притесненията си официално и в писмен вид до Комисията за защита на потребителите (между другото, една от малкото институции, които наистина си вършат работата, приемат жалби в електронен вид и им отговарят). Те, от своя страна препратили съобщението ми до Столична община, от там минали заседания, обсъждания и в крайна сметка (едва днес) получих следния отговор:

Накратко:

1. Столична община решава да вдигне цените и си измисля наредба. Даже си я подписва.

2. Наредбата я слага на сайта си, сякаш всички пътници са длъжни да отварят сайта на центъра за градска мобилност преди да се качат в автобуса.

3. НЕ обявяват нищо на спирките или в самите автобуси, но (забележете) ми дават възможност ако случайно пък съм разбрал от друго място, да си подменя билетите с дозаплащане…

4. Ако спипат някой със старите превозни документи (като разликата между покупката и деня,  в който стават невалидни е точно 4 дни), си го глобяват най-безцеремонно…

Ъъъъъ?!

Аз ли съм тъп или не разбирам…

Ще дам един друг пример: Купили сте си билет за полет на 01.01.2010 г.  в направление София-Лондон с авиокомпания VeryCheapTicketsAir за 100 лв. с всички такси. Датата на покупката е 28.12.2009 г.

Отивате на 1 януари на летището… Чекирате си багажа. Всичко изглежда да е наред до самия бординг. И в момента, в който се качвате на борда, ви казват „Ама Вие не знаете ли? Ами те билетите са вече 500 евро… Сега ще трябва да Ви глобим 5000 евро като нередовен пътник, защото багажът Ви вече е чекиран, а Вие се опитвате нелегално да се качите с невалидния си вече билет…“

Естествено, вие протестирате – как така невалиден?!? И ви се отговаря официално:

„На 16.11.2009 г. в рубриката „Новини“ на нашия уебсайт публикувахме доклад и проект за решение да увеличим цените. На 17.12.2009 г. Камарата на авиокомпаниите, превозващи от населени места, започващи с буква „С“ до населени места, започващи с буква „Л“ публикува решение 767, с което се променят цените на авиокомпанията, влизащи в сила от 01.01.2010 г. В услуга на гражданите сме предвидили възможността билетите им от 100 лв. да бъдат подменени с такива на цена от 500 евро, но не и да им бъдат върнати парите. Съгласно цитираната наредба, в момента вие сте престъпник и трябва да се радвате, че само ще ви глобим 5000 евро (десет пъти стойността на билета) и няма да ви пратим в затвора!“

Звучи налудничаво, нали? Но в крайна сметка Столична Община се опитва да ме убеди точно в това… Ако беше авиокомпания, тя щеше да понесе загуби за милиони, но щеше да си изпълни задължението да ви превози на първоначалните цени (или пък да ви обезщети със загуби за десетки милиони).

Столична Община обаче смята, че щом не става въпрос за София-Лондон, а за Семинарията-Люлин примерно, нещата стоят съвсем различно…

За финал – някои уточнения:

  • Нека посетителите с юридическо образование да се изкажат по въпроса, но ми се струва, че ако от градския транспорт решат да ме накажат като нередовен пътник и се стигне до дело, ще го изгубят като стой, та гледай!
  • Не съм бил хващан с нередовни документи, но вдигам врява, защото ми е писнало разни наредбички и наредбища да ни потъпкват правата.
  • Не съм обвързан със Столична Община и която и да е политическа партия и нямам намерение да плюя по когото и да било, стига да си върши работата (още веднъж – Комисията за защита на потребителите е един от малкото добри примери за това) и да не потъпква правата ми като гражданин…

Време е да престанем да подминаваме с апатия всички глупости и нередности, които ни заобикалят… Не мислите ли?

UPDATE: Продължавам историята по този начин… Да видим какво ще стане.