Петър Събев – „Изследване и анализ на модели за автоматизирано тестване на софтуер“ (дисертация)

През юли получих научна степен доктор, след успешна защита на дисертацията си, така че вече съм д-р Петър Събев. Писането ѝ ми отне почти 9 години. Качвам я тук, в случай, че потрябва на някого:

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Факултет „Природни науки и образование“
Катедра „Информатика и информационни технологии“

Петър Стоянов Събев

Изследване и анализ на модели за автоматизирано тестване на софтуер

Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Научен ръководител: проф. д-р инж. Каталина Григорова
Русе, 2022 г.

Файлове:

Анотация:

Дисертацията е насочена към изследване и анализ на модели за автоматизирано тестване, с които да се определи кога въобще автоматизацията е подходящо решение, тестването на кои функционалности си струва да бъде автоматизирано, в каква последователност и с какъв инструмент, за да се улеснят специалистите по осигуряване на качеството на софтуера (ОКС) и да подобрят ефективността на процеса на тестване. Първата глава на дисертацията съдържа преглед на съвременното състояние на ИТ сектора в България, като се разглежда профилът на типичния специалист по осигуряване на качеството на софтуера, правят се първоначални изводи и базирано на тях се поставят цел и задачи. Втората глава на дисертацията разглежда дефиниции на основни понятия, широко използвани в процеса на разработката, тестването и осигуряването на качеството на софтуера, като е обърнато специално внимание на видовете тестване на софтуер. В трета глава е разгледана възвръщаемостта на инвестицията от автоматизирано тестване на софтуер и са сравнени два подхода за приоритизиране на автоматизацията на тестовите случаи. Демонстриран е и метод за използване на функционални тестове за нефункционални цели. Представена е и методология за анализ и оценка на инструменти за
автоматизирано тестване на софтуер по зададени критерии с цел най-подходящ подбор. Четвърта глава представя обобщен инструментариум за прилагане на описаните модели на практика. Дисертацията завършва с кратко заключение.

DOI10.13140/RG.2.2.33071.61609/1