A Survey on State of Software Quality Assurance in Bulgaria

A Survey on State of Software Quality Assurance in Bulgaria

Peter Sabev and Katalina Grigorova
Department of Informatics and Information Technologies
“Angel Kanchev” University of Ruse
Ruse, Bulgaria
CompSysTech’19, 21-22 June 2019, Ruse, Bulgaria

Download this article in PDF format

ACM Reference format: Peter Sabev and Katalina Grigorova. 2019. A Survey on State of Software Quality Assurance in Bulgaria. In CompSysTech’19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria. https://doi.org/10.1145/1234567890

Keywords: software testing, software quality assurance, SQA, QA, test automation tools, software development process, software technologies, survey, QA: Challenge Accepted

Abstract: This paper provides results of two surveys conducted in 2014 and 2018 among the participants in one of the biggest conferences about software testing and quality assurance in Bulgaria called QA: Challenge Accepted. The survey results reveal important and interesting findings about software testing practices and software quality assurance (SQA) community related to the demographics of the SQA professionals, their education, certifications, technologies being tested, software development methodologies, programming languages and test automation tools used, as well as knowledge gaps identified. Whenever possible, the results for Bulgaria are compared to other similar studies worldwide. The main goal of the survey is to provide a state of art for the SQA community and identify potential issues that need to be addressed by industry and researchers.

General and reference • Surveys and overviews • Social and professional topics • Quality assurance • Social and professional topics •  Testing, certification and licensing • Software and its engineering •  Software testing and debugging • Software and its engineering • Collaboration in software development

Проучване на състоянието на осигуряването на качеството на софтуера в България

Петър Събев и проф. Каталина Григорова
Катедра „Информатика и информационни технологии“
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Русе, България
CompSysTech’19, 21-22 юни 2019 г., Русе, България

Свалете тези публикация в PDF формат

Формат за референции на ACM: Peter Sabev and Katalina Grigorova. 2019. A Survey on State of Software Quality Assurance in Bulgaria. In CompSysTech’19, 21-22 June 2019, University of Ruse, Bulgaria. https://doi.org/10.1145/1234567890

Ключови думи: тестване на софтуер, софтуерно тестване, осигуряване на качеството, QA, инструменти за автоматизиране на тестването, процес на разработка на софтуер, проучване, QA: Challenge Accepted

Откъс: Тази публикация представя резултатите от две проучвания, проведени през 2014 и 2018 г. сред участниците в една от най-големите конференции за тестване на софтуер и осигуряване на качеството в България, наречена QA: Challenge Accepted. Резултатите от проучването разкриват важна и интересна информация относно практиките при тестване на софтуер и осигуряване качеството на софтуера, свързана с демографските особености на професионалистите по осигуряване на качеството, тяхното образование, сертификати, използвани технологии и методологии при разработка и тестване на софтуер, програмни езици, инструменти за автоматизиране на тестването и идентифицирани пропуски в образованието. Там, където е възможно, резултатите са сравнени с други подобни проучвания в световен мащаб. Основната цел на проучването е да даде информация за съвременното състояние на ИТ сектора в България и по-специално сред специалистите по осигуряване качеството на софтуера, както и да идентифицира важни аспекти, които да бъдат адресирани от индустрията и академичното общество.

Общи и справки • Проучвания и прегледи • Социални и професионални теми • Осигуряване на качество • Социални и професионални теми • Тестване, сертифициране и лицензиране • Софтуер и неговия инженеринг • Тестване на софтуер и отстраняване на грешки • Софтуер и неговото инженерство • Сътрудничество при разработване на софтуер