Изчислете идеалния ръст на партньора Ви
Calculate your partner's ideal height

Изчисленията са базирани на проучване, направено от полския антрополог д-р Богуслав Павловски, според което мъжът трябва да е с 9% по-висок от жената.
Calculations are based on study by Polish anthropologist Dr Boguslaw Pawlowski. According to it, the man should be 9% taller than the woman.

Въведете ръста на един от партньорите и автоматично ще получите идеалния ръст на другия:
Enter the height of one of the partners and you will automatically get the ideal height of the other one:

  cm                  cm


Автор на скрипта: Петър Събев
Script Author: Peter Sabev